Joint Nordic Masterprogrammet i miljölagstiftningen

Allmänt

Programbeskrivning

Internationellt, inom EU och nationellt finns det många lagar för att hantera klimatförändringar och andra miljöproblem. Miljörätt är mycket komplex och dynamisk och experter begärs både nationellt och internationellt. Det nordiska masterprogrammet i miljörätt (NOMPEL) ger dig en konkurrenskraftig examen. Du studerar i tre nordiska länder, först vid Uppsala universitet i Sverige, sedan vid University of Eastern Finland i Joensuu och slutligen vid UiT The Arctic University of Norway i Tromsø.

Magisterprogrammet administreras genom Uppsala universitet. All viktig information relaterad till programmet finns på Uppsala universitets webbplats.

Varför detta program?

Programmet ger kunskap om miljörätt på tre nivåer: internationellt, inom EU och i de olika nordiska länderna. Målet är att skapa goda förutsättningar för dem som är intresserade av juridiskt arbete inom miljöområdet, nationellt eller internationellt, men också för dem som vill studera för en doktorsexamen i miljörätt.

Programmet ger dig grundläggande teoretiska och metodologiska kunskaper i miljörätten. Du förvärvar speciell juridisk kunskap och färdigheter inom två viktiga miljöområden: (i) förvaltning av naturresurser och skydd av biologisk mångfald och (ii) klimatförändringar och energiomvandling.

Du studerar i tre nordiska länder, först vid Uppsala universitet i Sverige, sedan vid University of Eastern Finland i Joensuu och slutligen vid UiT The Arctic University of Norway i Tromsø. Detta ger dig internationell erfarenhet inom och vid sidan av utbildning. Varje universitet har sin egen kulturella och sociala miljö. Programmet ger ett ekonomiskt bidrag till resor mellan universitet. Observera att ansökan till programmet endast lämnas in till Uppsala universitet.

Det är ett tvåårigt program med en rad kurser. Det finns en stark forskningsstrategi i programmet; nästan alla lärare har en doktorsexamen. juridik och dessutom studenter förväntas genomföra sina egna undersökningar före seminarier och slutföra en magisteruppsats (30 hp). Juriststudenter från hela världen kan ansöka till programmet. Gruppen består av högst 25 studenter.

Grad

Programmet leder till en gemensam examen från de tre deltagande universiteten: Master of Legal Science (120 hp) (Uppsala universitet), Master of International and Comparative Law ( University of Eastern Finland ), Master of Laws (UiT The Arctic University of Norway) .

Program

Programmet består av tre delar: (i) introduktion till miljörätten, (ii) fördjupade studier inom två miljölagsområden och (iii) ytterligare specialisering i en magisteruppsats.

(i) Den första delen ger dig en bred introduktionskurs med inriktning på lagens roll i miljöpolitiken (första terminen, Uppsala). Du kommer att lära dig om funktioner och potentialer i olika miljökonsekvenser och principer, samt hur lagstiftning och rättsliga principer kan motverka genomförandet av miljömål och grön tillväxt. Du kommer också att lära dig hur internationell och EU-miljölagstiftning interagerar med nationell lagstiftning. Du kommer att lära dig om de grundläggande strukturerna och utmaningarna i miljölagen i alla nordiska stater.

(ii) Den andra delen av programmet (slutet av första och hela andra och tredje terminen) är en specialisering inom två miljörättsliga områden, båda av grundläggande betydelse ur ett internationellt, EU- och nordiskt perspektiv. Du tar flera kurser, några av dem parallellt. Ett av områdena är lagen om förvaltning av naturresurser, inklusive skyddet av biologisk mångfald. En första introduktionskurs (första terminen, Uppsala) introducerar dig till förvaltningen av naturresurser (skog, vatten, vind osv.) Och intresset för att bevara den biologiska mångfalden, i enlighet med internationell rätt, EU-rätt och Nordens lag. . I Joensuu (andra terminen) tar du kurser i internationell rätt och skogar, internationell vattenrätt samt i miljöbedömning och Världshandelsorganisationens (WTO) lag, inom ramen för naturresurser. I Tromsø (tredje terminen) studerar du internationell rätt och hållbart utnyttjande av levande marina naturresurser, inklusive skydd av biologisk mångfald vid havsskörd, i områden inom och utanför nationell jurisdiktion, och erbjuder fallstudier om nationellt genomförande.

Det andra specialiseringsområdet är klimatförändringar och energilagen. Den första kursen äger rum i Joensuu (andra terminen) och ger en grundläggande förståelse för klimatutmaningen och de viktigaste rättsliga mekanismerna och politiken för att begränsa och anpassa klimatförändringen. Du kommer också att ta en kurs om internationella handelssystem inom ramen för WTO, som introducerar de viktigaste WTO-reglerna om klimatförändringar. Aspekter av handel med förnybar energiteknik och förhållandet mellan WTO och system för handel med utsläppsrätter ingår också. I Tromsø (tredje termin) kommer en kurs att ge avancerad kunskap om ömsesidigt beroende mellan klimat och energi, inklusive konsekvenserna av klimatlagstiftningen för energisektorn, förnybar energi, utsläppshandel och koldioxidinfångning och lagring. Kursen kommer också att erbjuda fallstudier från Arktis.

(iii) Under den tredje delen av programmet (fjärde terminen) skriver du en magisteruppsats, baserad på din fördjupade kunskap som förvärvats i kurserna om juridisk förvaltning av naturresurser och skydd av biologisk mångfald samt klimat- och energilag. Avhandlingen ska analysera ett specifikt ämne inom ett av dessa två områden. En handledare kommer att stödja ditt skrivande. Under seminarier kommer du att få råd om juridiska metoder, strukturering och skrivförmåga. Den slutliga avhandlingen är föremål för opposition i ett seminarium i slutet av kursen. För att bli antagen till fjärde terminen måste studenten ha fullgjort 75 hp av programkurserna.

Kurser inom programmet

Semester 1:

 • Introduktion - Lagens roll i miljöpolitiken (15 hp) och lagen om förvaltning av naturresurser och skydd av biologisk mångfald (15 hp). Studier vid Uppsala universitet.

Semester 2:

 • WTO: miljö, ren energi och naturresurser, handel och resurser (5 hp), internationell miljölag II (5 hp), internationell rätt och skog (5 hp), miljö och social påverkan Bedömning (5 hp) och International Water Law (5 hp). Studier vid University of Eastern Finland , Joensuu.

Semester 3:

 • Energi- och klimatlagstiftning (15 hp) och skydd av marina miljöer med fokus på marina levande resurser (15 hp). Studier vid UiT Arktiska Universitetet i Norge, Tromsø.

Semester 4:

 • Examensarbete i miljölagstiftning (30 hp). Seminarier i början, mitten och slutet av termin. Ingen skyldighet för studenter att stanna i Uppsala, Tromsø eller Joensuu. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt men de flesta kan delta i videolänkar.

Lärande upplevelse

Programmet innehåller olika undervisningsmetoder, till exempel föreläsningar och seminarier. Undervisningsmetoderna varierar beroende på målen för de olika kurserna. Undervisningen fokuserar mycket på problemlösning, kritiskt tänkande och aktivt deltagande av studenter i form av förberedelser före seminarier och muntliga och skriftliga föreställningar vid dessa. Du arbetar ofta i en grupp med andra studenter. Seminarierna inkluderar analyser av domstolsärenden eller konstruerade hypotetiska ärenden, samt färdiga domstolsärenden med studenterna aktivt rollspel.

Utbildningen är i grunden teoretisk, och nästan alla professorer har doktorsexamen. Planen är emellertid att engagera sig som lärare även jurister med praktiska erfarenheter från domstolar, företag, myndigheter, intressegrupper etc. En del av kurserna kommer att ordna studiebesök hos företag, myndigheter etc. Om möjligt kommer utövare att vara involverade som rådgivare (inte handledare eller examinator) under magisteruppsatsen (del tre). Examination av kurserna sker oftast i form av skriftlig tentamen, men också muntliga och skriftliga prestationer i samband med seminarier bedöms. Den ansvarige för en kurs är också ansvarig för sin undersökning.

Undervisningsspråket är engelska under hela programmet.

Karriär

Det gemensamma nordiska magisterprogrammet i miljörätt ges första gången i början av höstterminen 2019 och det är därför inte möjligt att säga säkert hur en examen från programmet kommer att värderas på arbetsmarknaden (även om resultaten från en mindre undersökning 2016, bland möjliga anställda i Sverige, var positiv). Det står dock klart att miljölagstiftningen är omfattande och växer internationellt, inom EU och nationellt. Därför efterfrågas expertis inom detta komplexa juridiska område, inte minst i samband med hållbar förvaltning av naturresurser och skydd av biologisk mångfald och inom klimat- och energilagstiftningen. Miljörättsexperter behövs vid ministerier, vid statliga och kommunala myndigheter, vid domstolar, inom EU-kommissionen, och FN: s miljöprogram, samt i företag, advokatbyråer, miljöorganisationer etc. En examen från det nordiska miljölagsprogrammet bör då vara mycket konkurrenskraftig. Det finns inga andra magisterprogram i Norden med samma fokus.

Denna examen är mycket värdefull om du ansöker om doktorandstudier i miljörätt. Miljörättsforskning är mycket aktiv, inte minst i de nordiska länderna. Universitet kräver kompetenta forskare och professorer i ämnet. Att ha en examen i miljörätt är också en viktig förtjänst om du ansöker om ett annat magisterprogram med miljöfokus.

antagning

Krav:

 • Akademiska krav
  • En kandidatexamen i juridik eller annan motsvarande universitetsexamen, motsvarande minst tre års heltidsstudier (180 hp). Graden måste vara relevant för programmet och innehålla minst 90 hp i juridisk vetenskap.
 • Språkkrav
 • IELTS 6.5 (minst 5,5 skriftligt) / TOEFL PBT 580 (minst 4,5 skriftligt) / TOEFL iBT: 90 (minst 20 skriftligt).

Urval: Studenterna väljs utifrån:

 • En total bedömning av kvantitet och kvalitet av tidigare universitetsstudier. och
 • ett motivationsbrev (1 sida), inklusive information om tidigare utbildning, arbete och annan erfarenhet.

Undervisning

 • Om du inte är medborgare i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, måste du betala ansöknings- och studieavgifter.
 • För att ansöka om programmet tillkommer en ansökningsavgift på 900 kr.
 • Studieavgiften för första terminen vid Uppsala universitet är för närvarande 50000 kr.
 • Studieavgiften för andra terminen vid University of Eastern Finland är EUR 4000. År 2020 erbjuder UEF generösa undervisningsavstående, vilket är 50% av den årliga studieavgiften.
 • Vid UiT Norges arktiska universitet finns inga studieavgifter. Studenter behöver bara betala semesteravgift, för närvarande 590 kr.

Vill du få mer information?

Tveka inte att höra av er till oss:

Lee Holmström
lawmaster@jur.uu.se
Telefon: 46 18 471 28 56

För antagningsrelaterad eller allmän information, vänligen kontakta: masterprograms@uu.se

Senast uppdaterad Sep 2020

Om skolan

The University of Eastern Finland (UEF) is the most multidisciplinary university in Finland. Our high standard of interdisciplinary research and education respond to global challenges and build a sust ... Läs mer

The University of Eastern Finland (UEF) is the most multidisciplinary university in Finland. Our high standard of interdisciplinary research and education respond to global challenges and build a sustainable future. Our research is ranked among the best in the world in several fields. Läs mindre
Joensuu , Kuopio + 1 Mer Mindre