Magister i engelsk språkvetenskap med specialisering i språkförvärv och flerspråkighet

Allmänt

Programbeskrivning

Programmet passar väl för studenter som är intresserade av att studera hur engelska förvärvas i första och andra språkinställningar, samt hur det engelska språket påverkas av flerspråkiga situationer. I enskilda talare kan flerspråkiga situationer leda till att ett språk påverkar en annan, särskilt i förvärvsprocessen, och kan i sista hand också resultera i språkkunskaper på grund av brist på exponering och användning av ett av språken. I samhällen kan flerspråkighet och språkkontakt resultera i utveckling av nya språkversioner. Studerande som antas till programmet kommer att vara nära integrerade i forskargruppen för språkförvärv, variation och avslag (LAVA: http://site.uit.no/lava/), som är en aktiv och produktiv forskningsgrupp som arbetar med olika aspekter av flerspråkighet och flerspråkigt språkförvärv. Eleverna får möjlighet att genomföra praktisk forskning med gruppens medlemmar. Programmet ger en bra grund för arbete relaterat till flerspråkighet i både den privata och den offentliga sektorn, och är väl lämpad för studenter som vill bedriva en karriär inom forskning.

Programbeskrivning

Befälhavaren består av en kurskurs på 60 hp och en avhandling om 60 hp. Kursen består av fem obligatoriska moduler; två av dessa kommer att springa på hösten (första terminen) och tre kommer att erbjudas under våren (andra terminen):

 • ENG-3040 Första språkanskaffning (10 hp)
 • ENG-3050 Andra språkförvärv (10 hp)
 • ENG-3060 Flerspråkighet (10 ECTS)
 • ENG-3070 Varianter av engelska (10 ECTS)
 • HIF-3082 Kvantitativa metoder i lingvistik (10 hp)

Dessutom kan studenten välja mellan följande två kurser under första terminen (hösten):

 • HIF-3010 Syntax I (10 ECTS), eller
 • HIF-3022 Phonology I (10 hp)

De 60 högskolepoängen baserade på kursen ska slutföras under det första året, medan det andra året (60 hp) ska ägnas åt att skriva avhandlingen. Under arbetet med masterprovet erbjuds ett seminarium för att stödja elevernas forskningsprojekt. På hösten (tredje terminen) omfattar seminariet lingvistik majors från alla språk, och på våren (fjärde termin) är det speciellt ett seminarium för engelsk lingvistik. Studenter får också möjlighet att presentera sitt arbete i LAVA-gruppernas forskningsrum, LAVA lunch.

Lärandemål

Efter avslutad masterprogram har kandidaten följande lärandemål:

Kunskap

Kandidaten har omfattande kunskaper om:

 • Förvärvet av engelska som första, andra och tredje språk
 • olika teoretiska redogörelser för språkförvärv, variation och slöseri, både i allmänhet och med avseende på specifika språkliga fenomen
 • hur språk kan påverka varandra i flerspråkiga situationer, och vilka faktorer bestämmer riktningen för detta inflytande
 • hur det engelska språket både kan påverka och påverkas av kontakt med andra språk, och hur detta har formade sorter av engelska runt om i världen
 • metodologiska förhållningssätt till studier av förvärv, variation och slitage

Kompetens

Kandidaten kan:

 • utnyttja tillgänglig litteratur på lämpligt sätt och utvärdera det kritiskt
 • identifiera språkliga strukturer i språkförvärv, variation och slitning som kan lägga till vår kunskap om dessa fenomen
 • utnyttja lämplig metod för att studera språkförvärv, variation och slöseri med hänsyn till det sammanhang där det relevanta fenomenet uppträder och högtalarna påverkar
 • tillämpa en teoretisk ram för den språkliga strukturen i fråga, även om detta representerar en ny analys av relevanta språkliga data
 • genomföra ett litet forskningsprojekt med hjälp av en handledare

Allmän kompetens

Kandidaten kan:

 • tillämpa metodologisk och teoretisk kunskap i andra språkliga sammanhang
 • kommunicera akademiskt innehåll på ett sätt som är lämpligt för publik av både experter och allmänheten, och kan göra det både muntligt och skriftligt

Undervisning och bedömning

Kursen består av en kombination av föreläsningar och seminarier. Kandidaten förväntas ta en aktiv roll i sin egen inlärningserfarenhet, och godkännande av ett erbjudande att studera på programmet är att gå med på att göra det. Alla kurser inkluderar olika obligatoriska uppgifter, som muntliga presentationer, problemlösningsuppgifter och mindre pappersuppgifter.

Magisterexamen i engelska förvärv och flerspråkighet är ett krävande program som kräver att studenten ska arbeta under hela terminen. Studenterna förväntas spendera 40 timmar i veckan på sina studier, bland annat förberedelser för föreläsningar och seminarier, arbete på tidskrifter och andra uppdrag.

De flesta kurser innehåller uppdrag som måste godkännas för att ta provet. Dessa kan innehålla undersökta eller reflekterande skrivuppgifter, problemlösningsuppgifter eller muntliga presentationer.

De vanligaste formerna för examen är hemtentamen skrivna på tilldelade ämnen över en en-två veckorsperiod eller termidokument om ämnen som studenter väljer i samarbete med kursinstruktör.

Betygsskala varierar från AF, där A är högst betyg och F misslyckas.

Arbetsutsikter

Med ökande migration blir experter på flerspråkighet ständigt eftersökta på både offentliga och privata arbetsplatser. Programmet ger kandidaten en solid bakgrund i språkförvärv och flerspråkighet. Efter avslutad studie är kandidater väl lämpade för arbete i utbildningsinstitutioner, administrativa offentliga institutioner i samband med frågor om flerspråkighet, samt internationella organisationer, organisationer och företag som hanterar flerspråkiga och multikulturella frågor. Programmet är också en utmärkt utgångspunkt för vidare studier på doktorandnivå, eftersom den ger kandidaten en fördjupad utbildning i en exceptionell forskningsmiljö som lägger stor vikt vid lagarbete och medlagstiftning.

Utbytesmöjligheter

Studenter som tar magisterexamen i engelska förvärv och flerspråkighet uppmuntras att använda sig av ett av våra utbytesavtal under andra och / eller tredje terminen.

Avdelningen har ett studentutbytesavtal med följande institutioner:

 • Universitetet i Konstanz, som erbjuder en MA i flerspråkighet
 • University of York (via det norska studiecentret i York)
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change ... Läs mer

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change, the exploitation of Arctic resources and environmental threats are topics of great public concern, and which the University of Tromsø takes special interest in. At UiT The Arctic University of Norway you can explore global issues from a close-up perspective. Läs mindre
Tromsø , Alta , Narvik + 2 Mer Mindre