Magister i idrottsvetenskap

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning


Vad är sportens roll i en värld som står inför pressning av sociala utmaningar? Hur förstår vi sportens möjligheter och utmaningar som en plattform för social förändring? Hur undersöker och analyserar vi idrotts- och idrottsforskning för att hitta nya perspektiv på sportens roll? Hur kan vi titta kritiskt på utvecklingen av sport i förhållande till sociala processer som globalisering, migration och urbanisering?

Idrottsvetenskap: sport i samhället är ett ettårigt eller tvåårigt masterprogram som hanterar dessa frågor. Under programmet utvecklar studenter tillämpade färdigheter och en kritisk kunskapsbas för att arbeta med sport, fritid och hälsoindustri som plattformar för social förändring.

Ingångskrav

Grundläggande krav och särskild behörighet:

En kandidatexamen med minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen, minst 90 hp i idrottsvetenskap, idrottsstudier, idrotts- och träningsvetenskap, idrottshantering, sportverksamhet, mänskliga rörelsestudier, kinesiologi, idrott, sportspolitik, sport coaching, idrottspsykologi, folkhälsa, motion och nutrition, rekreationshantering eller motsvarande.

Motsvarande engelska B / engelska 6 i gymnasiet.

Organisation

Programmet är heltid och leder till en magisterexamen i idrottsvetenskap efter att studenten har genomfört kurskraven.

Programmet lärs på engelska.

Programmet syftar till att studenten utvecklar tillämpad kompetens och en kritisk kunskapsbas för att kunna arbeta med idrotts-, fritids- och hälsovård som webbplatser för social förändring. Kännetecknas för en djup förmåga att använda olika teorier och metoder för att förstå, analysera, förändra och använda sport mot ett hållbart och jämnt samhälle.

Begreppet hållbart samhälle innehåller sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Programmet syftar dessutom till att ge lokala, regionala, nationella och internationella perspektiv på sport, idrottsvetenskap och ett hållbart samhälle. Urban och innovativa lokala miljöer med tillhörande utmaningar och initiativ används som levande fallstudier. Eleverna bidrar också aktivt med erfarenheter från olika länder och idrottskulturer. Baserat på dessa problem studerar eleverna den svenska och skandinaviska sporten.

Studenten ges möjlighet att utveckla färdigheter och fördjupad kunskap som lämpar sig för ett brett utbud av jobb, entreprenörskap och forskning inom områden där idrott och hälsa används, till exempel för att möta eller skapa förändringar och bidra till social utveckling. Studenten arbetar för detta i nära dialog med intressenter utanför universitetet.

Dessutom förbereder sig utbildningen för forskningsstudier. Utbildningen är nära kopplad till forskarutbildningen för idrottsvetenskap vid Malmö University och dess forskningsområden, som är inriktade på samhällsvetenskap. Tonvikten läggs på att lyfta fram och arbeta med idrottsvetenskapens tvärvetenskapliga karaktär och positionen och möjligheterna hos dem som har en idrottsvetenskaplig utbildning i samhället.

Programmet består av 60 eller 120 högskolepoäng och innehåller både obligatoriska och valfria kurser.

Undervisningen baseras på schemalagda uppgifter som föreläsningar och seminarier samt självstudier. Vissa element kräver deltagande på campus medan andra kan utföras på distans. I programmet arbetar vi med en mängd olika pedagogiska former och material, med hjälp av digitala kommunikationskanaler.

Vilken karriär ska jag vara beredd på?

Efter avslutade studier har du väsentligt fördjupat din kunskap och förståelse av sport i förhållande till samhällets förändringsprocesser. Du kommer att ha kompetens, kunskap och förståelse som krävs för att arbeta med sport i relation till hållbar utveckling.

Utbildningen är relevant för ett brett utbud av jobb och roller där sport används i ett sammanhang av förändring, allt från att arbeta med elitidrottare till idrottsförbund eller folkhälsovårdssektorer.

Det tvååriga masterprogrammet ger också en Pathway till doktorandstudier eller industri inom forskning och utveckling.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre