Magister i stadsstudier: stadsaffärer och utveckling - fastigheter och transport

Allmänt

Läs mer om det här programmet på institutionens hemsida

Programbeskrivning

Snabb stadsutveckling innebär både möjligheter och utmaningar som kan ses över hela världen. Stadsutveckling drivs av ett stort antal intressenter och intressen, inte minst inom fastighets- och transportsektorn, liksom offentliga och icke-statliga organisationer. Programmet behandlar specifikt rollen och interaktionen mellan olika intressenter samt institutionella perspektiv på utvecklingen av hållbara och levande städer. Utbildningen är tvärvetenskaplig med en grund i ekonomi, företagsekonomi och ekonomisk geografi.

Programmet är uppbyggt kring internationella forskningsmiljöer vid Institutionen för stadsstudier. Utbildning såväl som forskning bedrivs för att ha hög politisk relevans och båda involverar ofta intressenter från näringslivet eller den offentliga sektorn. Avdelningen har nära samarbete med intressenter inom transport- och fastighetssektorn samt med lokala och regionala beslutsfattare. Lärarpersonalen inkluderar forskare som deltar i forskningsprojekt med till exempel K2-Swedish Knowledge Center for Public Transport och CFFF (Center for Real Estate Business). Programmet innehåller också aspekter från forskningen om Smarts Cities och Smart Transport utförd vid universitetets institution för datavetenskap och medieteknik.

Programstruktur

De första två terminerna av programmet äger rum på campus, där kurser ger studenterna en förståelse för olika intressenters perspektiv och hur olika urbana och tekniska utmaningar påverkar deras arbete. Under andra terminen kan du välja att fokusera på en av följande specialiseringar beroende på ditt intresse:

 • Fastighetsutveckling och bostäder
 • Transport och infrastruktur
 • Markanvändning och politik
 • Regional utveckling

Under tredje terminen kan du välja mellan att studera utomlands vid ett av Malmö University 250 partneruniversitet, ta fristående kurser vid Malmö University eller göra en praktikplats i ett forskningsprojekt. Det andra året avslutas med en magisteruppsats (30 hp).

Din framtida karriär

Stadsutveckling kräver en bred kunskap om ekonomiska perspektiv på samhällsutmaningar som transport och fastighetsutveckling, samt fördjupad insikt i innovativa processer. Dessa perspektiv är viktiga för att förstå drivkrafterna bakom urbanisering och för att förstå rumslig utveckling inom och mellan städer och regioner. Efter examen kommer du att ha en unik förståelse för hur sådana utmaningar påverkar städer och regioner, vilket gör dig kvalificerad att arbeta med dessa frågor inom olika sektorer. Studenter kommer att vara av intresse för den privata sektorn i olika konsultföretag eller större byggföretag samt hos de offentliga myndigheterna på lokal, regional och nationell nivå. Programmet ger också en solid grund för doktorandstudier.

Urval

När du har slutfört din ansökan med din akademiska behörighet och kunskaper i engelska måste du också skicka in ett stödjande dokument.

För studenter som ansöker i den första ansökningsomgången måste stödjande dokument laddas upp till universitetets antagning.se senast den 1 februari.

Stödhandlingar som skickas in efter detta datum accepteras inte.

Följ följande steg för att slutföra din ansökan:

 • Skapa ett konto och ansök till programmet via universityadmissions.se/antagning.se.
 • Ladda upp din dokumentation som pdf på universitetets antagning.se/antagning.se eller skicka dokumentet per post. Du måste visa både en kandidatexamen och kunskaper i engelska för att anses vara berättigade till programmet. Sökande under sitt sista år, som får sin examen innan programmet startar, kan också ansöka men måste följa specifika instruktioner.
 • Dokumentet måste laddas upp till universitetets antagning.se/antagning.se senast den 1 februari för studenter som ansöker till den första antagningsomgången.

Ingångskrav

Kandidatexamen, bestående av 180 högskolepoäng. Motsvarande engelska B / engelska 6 i svenska gymnasieskolan.

Organisation

Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport är masterprogrammet för studenter som strävar efter en framtida karriär för att utveckla och hantera attraktiva och hållbara städer. Programmet är tvärvetenskapligt i sitt innehåll men med en grund i företagsekonomi, ekonomi och ekonomisk geografi. Dessa perspektiv är viktiga för att förstå drivkrafterna bakom urbanisering och för att förstå rumslig utveckling inom och mellan städer och regioner. Fastigheter och transporter och de tjänster de genererar är nyckelfaktorer för en hållbar integration av städer och regioner.

Städernas funktion utvecklas genom samarbete och samarbete mellan olika intressenter, både privata och offentliga. De ekonomiska perspektiven i programmet ger en förståelse för de olika incitamenten som driver utvecklingen av hållbara städer. Det inkluderar såväl affärsutveckling som social utveckling.

Programmet ger studenterna de kompetenser och analytiska verktyg som krävs för att analysera och kritiskt bedöma mål i stadsutveckling, såsom nya affärsmodeller och utvecklingsprojekt. De kan arbeta i privata, offentliga och icke-statliga organisationer som har olika roller när det gäller att bidra till integration och utveckling av städer och regioner. Studenter kan också fortsätta med en akademisk karriär genom att gå in i forskarutbildning när de avslutat programmet.

Semester 1 och 2 ägnas åt obligatoriska kurser inom huvudområdet Urban Studies. Under termin 3 kan studenter välja att specialisera sig genom att ta kurser vid universitet utomlands (utbytesstudier), valfria kurser vid Institutionen för stadsstudier eller ansöka om forskningspraktik. Dessa kurser behöver inte ligga inom området Urban Studies.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För en magisterexamen (120 hp) ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inklusive både bred kunskap om området och en betydande grad av specialiserad kunskap inom vissa områden av fältet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa specialiserad metodisk kunskap inom huvudområdet.
Kompetens och färdigheter

För en magisterexamen (120 hp) ska studenten:

 • visa förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa fenomen, problem och situationer även med begränsad information
 • visa förmågan att identifiera och formulera frågor kritiskt, autonomt och kreativt samt att planera och, med lämpliga metoder, utföra avancerade uppgifter inom förutbestämda tidsramar och så bidra till kunskapsbildningen och förmågan att utvärdera detta arbete
 • demonstrera förmågan i tal och skrift både nationellt och internationellt att tydligt rapportera och diskutera sina slutsatser och de kunskaper och argument som de bygger på i dialog med olika målgrupper, och
 • visa de färdigheter som krävs för deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete eller autonom anställning i någon annan kvalificerad kapacitet.
Dom och tillvägagångssätt

För en magisterexamen (120 hp) ska studenten

 • visa förmågan att göra bedömningar inom huvudfältet informerade av relevanta disciplinära, sociala och etiska frågor och även visa medvetenhet om etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt i forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används och
 • visa förmågan att identifiera det personliga behovet av ytterligare kunskap och ta ansvar för hans eller hennes löpande lärande.
Senast uppdaterad Nov 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre