Master i Urban Studies

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning


Syftet med programmet är att fördjupa studenternas kunskaper om urbana studier för att kunna delta i forskning eller kvalificerade stadsutvecklingsundersökningar.

Under det första året får du en översikt över området stadsstudier och dess utveckling. Studenterna fördjupar sedan sin kunskap om aktuella urbana utmaningar i ett globalt perspektiv liksom tillväxten av olika urbana förhållanden och former. Efter detta kommer du att fördjupa din förmåga att kritiskt undersöka och beskriva mötet mellan människors vardag och stadens fysiska former. I slutet av det första året genomförs ett självständigt projekt.

Under det andra året tar du valbara kurser på 30 högskolepoäng. För att slutföra denna del av programmet kan du välja att göra internationella studier vid ett av Malmö University partneruniversitet eller ta valfria kurser vid Institutionen för stadsstudier. Andra året avslutas med en masteruppsats på 30 hp.

Vad är urbana studier?

Ämnet urbana studier omfattar tvärvetenskapliga studier av stadsområdenas innehåll, form, planering och utveckling. Urban Studies erbjuder teoretiska och akademiska perspektiv på utvecklingen i städer och de miljöförändringar som omger oss.

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att lära dig om städer både som stabila och långsamt föränderliga strukturer av byggnader, gator, kablar och rörledningar och som dynamiskt korsande flöden av människor och varor. Du kommer också att lära dig om urbana visioner, program och planer och de olika processerna och projekten som formar dem. Dessutom kommer du att lära dig att staden till stor del uttrycks genom sin vardag och genom de oplanerade och spontana handlingarna som bidrar till dess atmosfär och attraktion.

Teoretiska studier kombineras med oberoende fallstudier om komplexa urbana fenomen. Fallstudierna är organiserade av byråer, organisationer och företag. Du kommer att ha gott om möjligheter att tillämpa din teoretiska kunskap i fallstudier som handlar om urbana situationer och problem. Utbildningen sker mitt i Öresundsregionen, som erbjuder ett överflöd av exempel och frågor som speglar den globala stadsutvecklingen.

Nödvändigheten av urbana studier

Förståelse av samtida stadsutvecklings-, planerings- och förvaltningsstrategier kräver en bred och avancerad expertis inom sociala och rumsliga processer.

Att arbeta med stadsutveckling har i allt högre grad krävt att förstå former av rörlighet och förskjutningar över tid, ett perspektiv som är helt annorlunda än att se staden som en statisk fysisk enhet. Projekt som medvetet hanterar tid, experiment och utvecklingsprocesser ifrågasätter resultat av planering i form av specifika produkter och därmed lämnar mer utrymme för spontanitet och initierade processer. Deltagande processer som involverar bredare och alternativa grupper i ett samhälle öppnar för möjligheter för att fördjupa demokratin och öka jämställdheten, inte minst genom att använda dagliga användares upplevelse. Programmet betonar gränsöverskridande arbetsmetoder och svarar på behovet av tvärsektoriell och tvärvetenskaplig kompetens inom stadsstudier.

Former för undervisning och akademisk struktur

Programmet är baserat på studentaktivt lärande som förväntar dig att du ska bidra aktivt och entusiastiskt. Din upplevelse av urbanitet - allt från praktiska praktiker till akademiska studier - utgör en viktig utgångspunkt för programmet.

Du kommer att presentera, kommentera och diskutera ditt arbete och vara kritiker av dina medstudenters arbete. Du kommer - oberoende och i grupp - att göra studier av miljöer och sammanhang i staden och regionen. Du kommer också att presentera resultaten från dina studier i form av texter och illustrationer, muntliga presentationer samt skisser för att lösa problem i form av scheman och förslag till konkret design.

Forskningsområdet Urban Studies består av en uppsättning metoder som du som student kommer att möta från början. Teoretiska studier kommer att växla med empiriska fältstudier, gjorda oberoende eller i grupp. Grundläggande kunskaper om de komplexa processerna som är involverade i organisering, planering och administration av städer och stadsregioner utgör en viktig del av programmet.

Undervisningen täcker också flera geografiska nivåer - från lokal till global - och deras ömsesidiga inflytande. Stadsaktörers varierande makt och möjligheter att påverka utvecklingen betonas.

Under de två första termerna fokuserar man på att upptäcka och förstå staden som en rad fenomen där humaniora och samhällsvetenskapliga perspektiv - med en stark betoning på rymd, flöde och rytm - spelar en viktig roll. Under det andra året kommer du att erbjudas djupgående och specialiserade studier.

Under den tredje terminen kan du välja mellan utbytesstudier vid ett av våra många internationella partneruniversitet, eller studera en av valfria kurser vid Malmö University . Den fjärde terminen kommer att ägnas åt uppsatsskrivning och seminarier med fokus på uppsatsämnen som du själv och dina medstudenter har valt.

Karriärmöjligheter

Efter avslutad utbildning kan du arbeta över organisationsgränser med ledning och samordning av stadsutveckling. Det kan handla om att arbeta i projekt och processer med uppgifter som spänner över olika sektorer i offentliga myndigheter och i företag, till exempel som forskare, samordnare och projektledare. Dina framtida arbetsgivare finns i företag, myndigheter och organisationer som arbetar med byggnader, städer och regioner.

Masterprogrammet ger också en solid grund för doktorandstudier.

Ingångskrav

Kandidatexamen, bestående av 180 högskolepoäng. Motsvarande engelska B / engelska 6 i svenska gymnasieskolan.

Organisation

Syftet med programmet är att studenterna ska fördjupa sin kunskap om urbana studier för att kunna delta i forskning eller kvalificerade stadsutvecklingsrapporter.

Under det första året får eleverna en översikt över området stadsstudier och dess utveckling. Studenterna fördjupar sedan sin kunskap om aktuella urbana utmaningar i ett globalt perspektiv liksom tillväxten av olika urbana förhållanden och former. Efter detta kommer studenterna att fördjupa sin förmåga att kritiskt undersöka och beskriva mötet mellan människors vardag och stadens fysiska former. I slutet av det första året genomförs ett självständigt projekt.

Under det andra året tar studenter valbara kurser på 30 högskolepoäng. För att slutföra denna del av programmet kan de välja att göra internationella studier vid ett av Malmö University / Urban Studies partneruniversitet eller ta valbara kurser vid Institutionen för stadsstudier och Malmö universitet. Andra året avslutas med en masteruppsats på 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För att få en magisterexamen i urbana studier ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudfältet (stadsstudier), inklusive både bred kunskap om fältet och en betydande grad av specialiserad kunskap inom vissa områden, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete;
 • visa kunskap och förståelse för de globala utmaningarna i samband med stadsutveckling; och
 • visa specialiserad metodisk kunskap inom huvudområdet (stadsstudier).
Kompetens och färdigheter

För att få en magisterexamen i urbana studier ska studenten:
 • visa förmågan att kritiskt, autonomt och kreativt identifiera och formulera forskningsfrågor inom huvudfältet (stadsstudier);
 • visa förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, utvärdera och hantera komplexa fenomen, frågor och situationer även med begränsad information;
 • visa förmågan att identifiera och formulera frågor kritiskt, autonomt och kreativt såväl som att planera och, med lämpliga metoder, utföra avancerade uppgifter inom förutbestämda tidsramar, och därmed bidra till kunskapsbildning och utveckla förmågan att utvärdera detta arbete;
 • visa förmågan att kritiskt, autonomt och kreativt, tillsammans med andra, identifiera och formulera frågor i relation till aktuella urbana utmaningar;
 • visa förmåga, både nationellt och internationellt, att tydligt rapportera och diskutera sina slutsatser och de kunskaper och argument som dessa slutsatser bygger på - i dialog med olika målgrupper både muntligt och skriftligt; och
 • visa de färdigheter som krävs för deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete eller autonom anställning i en annan kvalificerad kapacitet.
Dom och tillvägagångssätt

För att få en magisterexamen i urbana studier ska studenten:
 • visa förmågan att göra bedömningar inom huvudfältet (stadsstudier) informerade av relevanta disciplinära, sociala och etiska frågor och visa medvetenhet om etiska aspekter av forskning och utvecklingsarbete;
 • visa insikt i forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används; och
 • visa förmågan att identifiera personliga behov för ytterligare kunskap och ta ansvar för deras löpande lärande.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre