Master i datavetenskap: innovation för förändring i ett digitalt samhälle

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Letar du efter att kombinera datavetenskapens teknik med fokus på innovation, företag och ledning?

Sammanfattning

Datavetenskap: Innovation för förändring i ett digitalt samhälle är ett tvåårigt masterprogram som integrerar dessa olika discipliner för att utbilda framtida innovationsledare i ett digitalt samhälle.

Digitalisering har stor inverkan på samhället, industrin och individer och har ett antal möjligheter och utmaningar. För att fullt ut skörda fördelarna och lyckas ta itu med utmaningarna på global och lokal nivå krävs både innovativa tekniska lösningar och kvalificerade företagsledare som förstår och kan engagera sig i de snabba och kontinuerliga förändringar som kännetecknar det digitaliserade samhället.

Istället för att bara bedriva avancerade kunskaper inom datavetenskap kompletterar programmet elevernas förkunskaper med sin betoning på färdigheter inom innovation, företag, förändring och hållbarhetshantering. Programmet fokuserar på användarcentrerad innovation och förändringshantering inom nya och befintliga organisationer och marknader. Kandidater i programmet kommer att hitta jobbmöjligheter antingen som förändringsagenter i organisationer, som entreprenörer i uppstartssektorn eller som forskare i akademin.

Handla om

För att överleva den snabba förändringen av digitaliseringen behöver organisationer idag nya kapaciteter och kompetenser inom områden som mjukvaruteknik, affärsutveckling, innovation, teknikhantering och ledarskap. Organisationer letar därför efter människor som förstår såväl teknik som affärs- och ledningsaspekter. Genom att integrera avancerad datavetenskapskunskap med färdigheter inom innovation och företag samt förändrings- och hållbarhetshantering förbereder masterprogrammet eleverna för framtida karriärer som drivkrafter för innovation. Programmet är relevant för studenter som har studerat datavetenskap som en del av grundutbildningen.

Utmaningsbaserad läroplan och fall i verkligheten

Under programmet lär elever teorier och praktik inom mjukvaruteknik, innovation, entreprenörskap och digitalisering. Det finns ett specifikt fokus på organisationsteori, förändrings- och hållbarhetshantering, hållbarhet och etik. En övergripande utmaningsbaserad pedagogisk strategi gör det möjligt för elever att arbeta med verkliga fall från klientorganisationer såväl som sina egna entreprenörsprojekt.

Programmets fyra terminer är organiserade kring en serie sekventiella inlärningsmål, med början med grundläggande kurser under första termin. Den andra terminens tema innehåller praktiska kurser och möjligheter att tillämpa olika teorier. Den tredje terminen fokuserar på specialisering och erbjuder valbara kursalternativ inom elevernas enskilda intressanta områden. Den tredje terminen inkluderar också en forskarkurs som förberedelse för masteruppsatsen, som är fokus för fjärde termin.

Samarbete med industri och forskning

Programmet är byggt runt forskningsmiljöerna vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, inklusive forskningscentret Internet of Things and People, Software Center och det nya datasamhällets forskningsprogram: Advancing Digitalisation Studies. Lärarpersonalen inkluderar experter inom mjukvaruteknik, företag och innovation, digital innovation, forskningsmetoder och design. Programmet involverar äldre forskare, främst involverade som lärare under det första året och som handledare under det andra året.

Beredd på en karriär som digital förändringsagent

Studenter i programmet har många möjligheter för interaktion och samarbete med externa partners och klientorganisationer, till exempel genom avhandlingsprojekt och praktikplatser. Examinerade studenter kommer att vara väl förberedda för arbete i alla branscher som för närvarande genomgår snabb digital omvandling, liksom för fortsatt doktorsexamen. studier vid Malmö University eller andra universitet.

Ingångskrav

 1. Kandidatexamen eller motsvarande (minst 180 hp) inom datavetenskap eller relaterade ämnesområden. Exempel på sådana ämnesområden inkluderar informatik, interaktionsdesign, informationssystem, dator- och informationsvetenskap, människa-datorinteraktion och medieteknik.
 2. Minst 15 hp i programmering, systemutveckling eller motsvarande.
 3. Motsvarande engelska 6 på svensk gymnasienivå.

Organisation

Studenten fördjupar sin kunskap inom datavetenskap med fokus på innovation för förändring i ett digitalt samhälle. Vidare fördjupar studenten sina kunskaper och färdigheter beträffande metoder som används i forskning och utveckling inom området. Programmet kombinerar teoretisk förståelse med en praktisk tillämpning genom att arbeta med tillämpade projekt under studietiden.

Programmet fokuserar på modern och framväxande teknik inom datavetenskap och studenten utvecklar sin förmåga att använda lämpliga verktyg och metoder för innovation och förändringsarbete i ett digitalt samhälle. Detta samtidigt som sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter analyseras och beaktas. Efter avslutad utbildning förväntas studenten vara väl förberedd på att förstå, initiera, utvärdera och hantera olika typer av innovationer i ett digitalt sammanhang i deras framtida yrkeskarriär.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För att genomföra en magisterexamen i datavetenskap måste studenten:

 • Demonstrera kunskap och förståelse för datavetenskap, införlivande bred kunskap inom fältet samt betydande, specialiserad kunskap inom vissa aspekter av innovation i ett digitalt samhälle, och också visa djupgående insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete; och
 • Demonstrera fördjupade kunskaper om metodik inom datavetenskap.

Kompetenser och färdigheter

För att genomföra en magisterexamen i datavetenskap måste studenten:

 • Demonstrera förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, utvärdera och hantera komplexa fenomen, problem och situationer, även med begränsad information;
 • Demonstrera förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågor, planera och utföra - med lämpliga metoder - avancerade uppdrag inom specifika tidsfrister och därmed bidra till kunskapsutveckling och utvärdera sådant arbete;
 • Demonstrera förmågan i både nationella och internationella miljöer att muntligt och skriftligt beskriva och diskutera hans / hennes slutsatser och de kunskaper och argument som dessa bygger på, i dialog med olika grupper; och
 • Demonstrera de färdigheter som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för självständigt arbete i annan kvalificerad verksamhet.

Utvärdering och tillvägagångssätt

För att genomföra en magisterexamen i datavetenskap kommer studenten att:

 • Demonstrera förmågan inom datavetenskap att göra bedömningar i relation till relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter, samt att visa medvetenhet om etiska frågor i forsknings- och utvecklingsarbete,
 • Demonstrera insikt i vetenskapens och innovationens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och det mänskliga ansvaret för hur detta används, och
 • Demonstrera förmågan att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Grad

 • Masterexamen (120 hp).
 • Masterexamen med examen i datavetenskap (120 hp).

En magisterexamen i datavetenskap uppnås efter att studenten har genomfört kurskrav motsvarande 120 hp, varav minst 60 hp med progression inom huvudområdet datavetenskap och inom ramen för kurskraven har avslutat ett självständigt arbete (masteruppsats) på minst 30 hp inom huvudområdet. Alla obligatoriska kurser inom programmet måste avslutas med minst godkänt betyg. Dessutom måste studenten ha avlagt en kandidatexamen på minst 180 högskolepoäng (eller motsvarande examen fullbordad utomlands).

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre