Master i interaktionsdesign

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning


Interaktionsdesign rör design av digitala artefakter och digitalt medierad kommunikation, med fokus på användarupplevelse.

Interaktionsdesign är en snabbt föränderlig disciplin, och vi bibehåller relevansen av vår utbildning genom att arbeta med verkliga designfall och externa kunder som inkluderar lokala industripartners samt kulturella och medborgarorganisationer. Att navigera i ett skiftande designlandskap kräver också en forskares kritiska tankesätt, och vi främjar reflekterande design genom att lära ut forskningsfärdigheter och involvera studenter i aktiva forskningsprojekt. Interaction Design-programmet erbjuder både 60 och 120 högskolepoäng. Sökande kan antingen välja ettårsprogram eller tvåårsprogram.

Det ettåriga masterstudiet består av fyra 15-poängs kurser, som börjar med en studiobaserad introduktion till tvärvetenskapligt samarbete och mainstream interaktion design. De nästa två kurserna behandlar förkroppsligade interaktioner och samarbetsmedier, två av våra signaturämnen. Den sista kursen under år ett är ett examensarbete på masternivå.

Under år två kan studiekurser om design och social innovation och lek och ludisk interaktion ersättas med studiokurser om motsvarande samtida ämnen i interaktionsdesignforskning. Detta är möjligt efter individuellt godkännande av studieprogramstyrelsen för att underlätta utbyte med jämförbara utbildningsprogram i Sverige och internationellt.

Vi har erbjudit magisterexamen i interaktionsdesign sedan 1998, där kandidaterna går vidare till positioner som designers och strateger inom IKT- och medieindustrin runt om i världen samt till entreprenörsarbetet.

Innehåll

Programmet omfattar heltidsstudier under ett eller två akademiska år, uppdelat i fyra till åtta kurser som börjar med en studiobaserad introduktion till multidisciplinärt samarbete och mainstream interaktionsdesign. Akademisk mognad utvecklas under hela kursen, eftersom studenter arbetar mot ett avancerat självständigt projekt under det första året, och under det andra året, mot modernaste metoder för praktikbaserad forskning inom interaktionsdesign. Den sista kursen är ett examensarbete på masternivå, både år ett och år två.

Lär ut metoder

Programmet är baserat på en lärande-av-göra-pedagogik. Detta innebär att vi uppmuntrar till en iterativ övning av experiment och reflektion. Som lärare ser vi på oss själva som tränare som leder dig genom denna process.

Arbetsmiljöer

Studenter har tillgång till studioutrymme, och vi uppmuntrar till en sund studiokultur. Det är här vi genomför grupparbete, seminarier, workshops, presentationer och diskussioner. I närheten finns en välutrustad materialverkstad och ett fysiskt prototyplaboratorium för elektronik och sensorarbete. Dessutom använder vi ofta anläggningarna på MEDEA: s forskningscenter för slutliga presentationer, utställningar, seminarier och programmöten.

Karriärmöjligheter

Studenter kommer in i programmet med olika typer av expertis, från konst och design till teknik och samhällsvetenskap. Efter examen kommer du ha byggt en stark förståelse för hur dina specifika färdigheter spelar en roll i interaktionsdesign och hur de kombineras med andra specialiteter av medarbetare.

Ingångskrav

 1. En kandidatexamen eller motsvarande i ämnen som är relevanta för interaktionsdesign. Exempel på relevanta ämnen inkluderar, men är inte begränsade till: datavetenskap, informatik, informationssystem, samverkan mellan människor och datorer, nya mediekonst, konst, design (industri, produkt, grafik, interaktion), kommunikationsstudier, mediestudier och kognitiv vetenskap.
 2. Godkännande av följande inlämnat material: 2 x arbetsprover från tidigare relevant arbete och ett individuellt svar på ansökningsuppdraget. Se nästa flik på den här sidan, kallad urval för mer information.
 3. Allmän behörighet motsvarande engelska B i svenska gymnasiet.

Lärandemål

De allmänna inlärningsresultaten för programmet är de som Högskoleförordningen föreskriver för magisterexamen (60 till 120 hp) enligt följande.

Kunskap och förståelse

 • Studenten demonstrerar kunskap och förståelse inom interaktionsdesign, inklusive en översikt såväl som djup kunskap i delar av fältet, och insikter i aktuell forskning;
 • avancerad metodisk kunskap i interaktionsdesign.

Kompetens och färdigheter

 • Studenten visar förmåga att integrera kunskap och att analysera, utvärdera och hantera komplexa fenomen, frågor och situationer under förhållanden med begränsad information;
 • förmåga att självständigt identifiera och formulera frågor och att planera och tillräckligt utföra kvalificerade uppdrag inom givna tidsgränser;
 • förmåga att tydligt redogöra för och diskutera slutsatser och de kunskaper och argument som ligger till grund för slutsatserna i skriftlig och talad dialog med olika grupper;
 • färdigheter som krävs för att delta i forskning och utveckling samt i andra avancerade företag.

Dom och tillvägagångssätt

 • Studenten visar förmåga att utföra bedömningar inom interaktionsdesign med tanke på relevanta akademiska, samhälleliga och etiska aspekter;
 • medvetenhet om etiska aspekter av forskning och utveckling;
 • insikt i vetenskapens möjligheter och begränsningar, vetenskapens roll i samhället och människors ansvar för dess användning;
 • förmåga att identifiera ytterligare kunskapsbehov och ta ansvar för kunskapsutveckling.

Aktuella resultat specificeras per kurs, där de generiska utfallstyperna

mappas till interaktionsdesign enligt följande.

 • Kunskap och förståelse - Repertoar och teori (kanoniska mönster, viktiga designelement och viktiga teoretiska begrepp).
 • Kompetens och färdigheter - Färdigheter och teknik (inklusive designmetod).
 • Dom och strategi - Reflektion och kritik.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre