Master i ledarskap för hållbarhet

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning


Detta tvärvetenskapliga masterprogram ger djup kunskap om hållbar utveckling och hållbarhetsledarskap. Programmet ger studenterna en förståelse för organisation och ledarlighetsteori i samband med hållbarhet. Det ger också studenterna en förståelse för forskningsmetoder för hållbart beslutsfattande. Utbildningen lägger en solid grund för dem som söker leda eller leda hållbara initiativ på arbetsplatsen, samhället och världen.

Vad handlar om ledarskap för hållbarhet?

Masterprogrammet är baserat i fyra kärnlokaler:

 1. Hållbarhet kräver nya former av organisering, särskilt när det gäller projektbaserade organisationer som involverar olika intressenter.
 2. Organisera och leda hållbarhet kräver nya och mångsidiga ledande och organisatoriska färdigheter, förståelse och kunskap hos chefer och ledare för hållbara projekt.
 3. Att organisera och leda hållbarhet kräver ett nytt sätt att tänka hållbarhet inom och mellan organisationer. Aktuell forskning om socialt entreprenörskap och social innovation kan avslöja nya metoder och strategier för detta.
 4. Metodologisk och metodisk kunskap och förståelse behövs för att ledare ska kunna fatta hållbara beslut.

Baserat på dessa fyra lokaler kopplar programmet samman områdena organisationsteori, ledarskap, projektledning, social innovation och socialt entreprenörskap så att tillsammans nya sätt att organisera och leda hållbarhet kan skapas. Detta gör det möjligt för studenter att tänka om vanligt förekommande uppfattningar om ledarskap och organisationsutveckling.

Vad gör Leadership for Sustainability unikt?

I detta program lärs eleverna att reflektera över organisatoriska och ledarskapsutmaningar kopplade till organisationsutveckling och hållbarhet. Detta program ger studenterna kunskap och kritisk förståelse för aktuell forskning inom områdena ledarskap och organisation, projektledning, socialt entreprenörskap och social innovation i samband med hållbarhet och hållbar utveckling.

Detta masterprogram är också fokuserat på action och att göra via olika projekt och avhandlingsarbetet. Detta är ett sätt att utveckla elevernas professionella, konceptuella och mänskliga relationskunskaper så att de, till exempel framtida hållbara ledare och sociala företagare, kommer att driva hållbara förändringar och ha kapacitet att fatta välgrundade beslut om organisations- och ledarskapsproblem i hanteringen av hållbara organisationer och projekt.

Slutligen inbäddat i detta program är idén att hållbarhet kan nås om individer tänker om vanligt förekommande uppfattningar om ledarskap och organisationsutveckling.

Lär ut metoder

Föreläsningar, seminarier och workshop möjliggör interaktion i små och stora klassrumsinställningar. Grupparbete används för att generera diskussioner om hållbarhet, särskilt när man gör fallstudier. Studiebesök och gästföreläsningar kopplar lärande till praktik. Individuella artiklar, enskilda studier och avhandlingsarbetet som fokuserar på djup kunskap och behärskning av ett specifikt ämne.

Vilken karriär ska jag vara beredd på?

Detta program lägger en solid grund för dem som vill arbeta som nyckelaktörer i projektlednings- och organisationsutvecklingsmiljöer, och där de bredare frågorna om samhällsutveckling är viktiga. Förvärvade färdigheter kommer att vara relevanta för chefer i lokala, nationella och internationella statliga organ, den privata och ideella sektorn och i konsultarbete.

Kursens entreprenörsinnehåll är utformat för att stimulera och uppmuntra studenter att initiera projekt, företag eller organisationer i syfte att arbeta för en hållbar utveckling.

Ingångskrav

Kandidatexamen, bestående av 180 högskolepoäng. Motsvarande engelska B / engelska 6 i svenska gymnasieskolan.

Organisation

Masterprogrammet "Leadership for Sustainability" är avsett för studenter och yrkesverksamma inom ett brett område med olika bakgrunder men med ett gemensamt intresse att utveckla sina kunskaper, förståelse och färdigheter i ledande projekt och organisationsutveckling för att nå hållbarhet.

Masterprogrammet "Leadership for Sustainability" är en tvärvetenskaplig master som hanterar frågorna om organisering och ledande organisationsutveckling för att nå hållbarhet. Masters ståndpunkt är att hållbarhet kräver nya former för att organisera särskilt projektbaserade organisationer som involverar olika intressenter. Att organisera och leda hållbarhet kräver därför nya och mångsidiga ledande och organisatoriska färdigheter, förståelse och kunskap hos projektledare och ledare. Det kräver också ett nytt sätt att tänka hållbarhet inom och mellan organisationer. Detta nya sätt finns i samtida och pågående forskning inom områdena socialt entreprenörskap och social innovation. Masterprogrammet tillhandahåller metodisk och metodisk kunskap, förståelse och färdigheter i forskning för att möjliggöra hållbart beslutsfattande i organisationer.

Innehåll

Kurslista:

 • Ledarskap för hållbarhet, masterprogram (ett år), 60 högskolepoäng - Höst 2020 (Malmö dagtid 100%)
 • Ledarskap för hållbarhet, masterprogram (ett år), 60 högskolepoäng - Höst 2020 (Malmö dagtid 100%)

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter en framgångsrik avslutning av detta program kan studenten:

 • visa insikt i aktuell forskning inom områdena ledarskap och organisation, projektledning, socialt entreprenörskap och social innovation i samband med hållbarhet och hållbar utveckling.
 • få en kritisk förståelse av områdena: ledarskap och organisation, projektledning, socialt entreprenörskap och social innovation i samband med hållbarhet och hållbar utveckling.
 • visa förståelse för utmaningarna i att organisera och leda hållbar utveckling samt organisationsutveckling och projektledning.
 • förvärva och utveckla en uppsättning perspektiv och verktyg för att närma sig utmaningarna i organisationsutveckling och särskilt olika strategier för projektledning och visa en förståelse för hur dessa verktyg relaterar till att skapa och upprätthålla en koalition av intressenter.
 • visa kunskap om ett antal olika modeller och tekniker för bred involvering av intressenter.
 • diskutera grundläggande värden som ligger till grund för socialt entreprenörskap och hållbarhet.
 • förvärva en kritisk förståelse av filosofiska, metodologiska och etiska tillvägagångssätt i forskning med fokus på ledarskap och organisation.

Färdigheter och kompetenser

Efter en framgångsrik avslutning av detta program kan studenten:

 • hitta, utvärdera och syntetisera aktuell forskning inom områdena ledarskap och organisation, projektledning, socialt entreprenörskap och social innovation i samband med hållbarhet och hållbar utveckling.
 • identifiera och utvärdera etiska frågor för att balansera intressena mellan olika intressenter för att skapa hållbar utveckling.
 • reflektera kritiskt över ledarnas och sociala entreprenörers roller som förändringsagenter samt på följdernas roller i samband med hållbar utveckling och därmed reflektera över deras framtida roll i hållbar utveckling.
 • utveckla organisationer och ledarskapsprocesser enligt vetenskapliga metodiska och metodiska standarder i ledarskap och organisationsstudier.
 • fatta välgrundade beslut om val av organisations- och ledarskapsmodeller och strategier för hantering av hållbara projekt.

Dom och tillvägagångssätt

Efter en framgångsrik avslutning av detta program kan studenten:

 • visa förmåga att kritiskt använda sin förståelse av den aktuella forskningen inom områdena organisation och ledarskap, projektledning, socialt entreprenörskap och social innovation i samband med hållbarhet och hållbar utveckling för att identifiera ett problem, analysera och lösa det via generering av nya alternativ / kunskap.
 • utveckla en uppsättning med flera ramar för att ta itu med hållbar utveckling i samband med organisation och ledarskap.
 • utvärdera utmaningar i ett hållbart projekt eller organisationsutveckling och kunna reflektera över ledarrollen inom områden som passar hans / hennes kompetenser.
 • argumentera för en strategi för organisationsutveckling baserad på en utvecklad förståelse för dess konsekvenser för hållbar utveckling.
 • relaterar kritiskt och reflexivt till samtida forskning inom områdena ledarskap och organisation, projektledning, socialt entreprenörskap och social innovation i samband med hållbarhet och hållbar utveckling.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre