Master i medieteknik: Strategisk medieutveckling

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Nya former av digital medieteknologi dyker upp varje dag, som påverkar alla aspekter av våra liv samt förändrar hur organisationer och samhälle fungerar, ofta på snabba och oväntade sätt. Från ständigt förändrade former av mobilkommunikation till virtuell och förstärkt verklighet, teknologier erbjuder nya sätt att interagera med varandra, hantera vårt välbefinnande, studera, arbeta och organisera våra samhällen.

Att skapa och hantera denna komplexa och snabbt föränderliga mediemiljö kräver förmåga att se bortom hype och fatta informerade och snabba beslut. Detta kräver en avancerad förståelse av det komplexa samspelet mellan människor, organisationsprocesser och digital teknik. I det här masterstudiet kommer du - de framtida yrkesverksamma och forskare - att lära dig att navigera i komplexiteten i denna nya mediemiljö och att leda den strategiska utvecklingen av framtida medieteknologier i olika branscher där digitalisering sker och digitala medier är en viktig del av framgången .

UPPLYSNINGSKRAV

Kandidatexamen i medieteknik eller i ett relaterat område med minst 180 europeiska krediteringssystem. Exempel på relaterade områden inkluderar: datavetenskap, informatik, informationssystem, samverkan mellan människor och datorer, interaktionsdesign, media / IT-hantering, spelutveckling, media- och kommunikationsvetenskap och digitala kulturstudier. Engelska kunskaper motsvarande engelska 6 från en svensk gymnasium.

Skapa, kritisera och strategisera

Programmet erbjuder en unik tvärvetenskaplig, forskningsbaserad och branschrelevant läroplan som fokuserar på strategisk medieutveckling i det datadrivna samhället som nu växer fram. Som student kommer du att lära dig att arbeta proaktivt utifrån tekniska, affärsinriktade och användarcentriska perspektiv för att förnya och driva förändring med media. Programmet erbjuder sätt för dig att bygga och perfekta dina färdigheter för att:

Göra:

Våra kurser lär dig praktiska färdigheter för att hitta tydlighet i komplexitet, inrama problem och arbeta på kreativa, experimentella sätt när du utformar och prototyper en rad mediatekniker.

kritik:

Du kommer att engagera dig i banbrytande forskning och teoretiska perspektiv på media. Du kommer att utveckla kritiska tänkande färdigheter som gör att du kan analysera och placera media inom kulturella, historiska, etiska, ekonomiska och tekniska sammanhang.

strategise:

Du kommer att få teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för dataanalys och visualisering, hantera osäkerhet, tänka och agera strategiskt och skapa värde för organisationer och samhälle med medieteknik.

Grundat i forskning

Programmet är en del av en livlig tvärvetenskaplig forskningsmiljö som inkluderar Data Society Research Platform och Internet of Things and Peoples forskningscenter. Du kommer att delta i de pågående fakultetsforskningsprojekten under din specialiseringskurs.

 • Datasamhällets forskningsprogram
 • Tingen och människors internet
 • Rättvisa uppgifter
 • Omhumanisera automatiserat beslutsfattande
I anslutning till övning

Programmet har starka partnerskap och relationer med branschexperter och organisationer från lokalsamhället. Vårt centrala stadsdel är hem för ett antal medier, teknik och kreativa företag och organisationer. Du har möjlighet att samarbeta med den lokala industrin och få verklig erfarenhet genom fall, projekt och praktikplatser.

"I takt med att den tekniska förändringstakten fortsätter att öka kommer industrin att ha tillgång till nya och extremt kraftfulla verktyg. Men med denna utvecklingshastighet kommer det att bli allt svårare att navigera i mängden av möjligheter. Den nya generationen ledare och entreprenörer måste därför vara skickliga på teknik och samtidigt kunna hjälpa organisationer att föreställa sig framtiden, underlätta tvärvetenskapligt samarbete och navigera osäkerhet. Malmö University har utvecklat ett mycket ambitiöst masterprogram för att lära ut dessa färdigheter. " - Mats Weidmar, medgrundare och innovationsstrateg, Jayway av Devoteam

Studenter och studenter

Våra studenter kommer från hela världen och med olika professionella och pedagogiska bakgrunder som medieteknik, datavetenskap, informatik, informationssystem, interaktion mellan mänskliga och datorer, interaktionsdesign, media / IT-hantering, spelutveckling, medie- och kommunikationsstudier och digitala kulturstudier.

I en tid av snabb digitalisering av alla branscher och infiltration av digitala medieteknologier i alla aspekter av vardagen ökar efterfrågan på digitala medieexperter snabbt inom flera branscher.

Kandidater med en magisterexamen i medieteknik kan följa flera potentiella karriärvägar. Våra alumner antingen tar ledande positioner inom sitt yrkesområde eller utforskar nya karriärmöjligheter relaterade till utveckling och hantering av medieteknik. Våra kandidaters jobbtitlar inkluderar, men är inte begränsade till, mediastrateg, utvecklare, analytiker, mediechef, digital marknadschef och mediekonsult. Graden är också relevant för nya positioner som kontinuerligt utvecklas när teknik och marknaden förändras.

Ingångskrav
 1. Kandidatexamen i medieteknik eller i ett relaterat område med minst 180 europeiska krediteringssystem. Exempel på relaterade områden inkluderar: datavetenskap, informatik, informationssystem, samverkan mellan människor och datorer, interaktionsdesign, media / IT-hantering, spelutveckling, media- och kommunikationsvetenskap och digitala kulturstudier.
 2. Engelska kunskaper motsvarande engelska 6 från en svensk gymnasium.
Organisation

Programmet består av fem kurser där studenter gradvis utvecklar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som behövs i det snabbt föränderliga medietekniska sammanhanget.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
I slutet av programmet ska eleverna kunna:

 • visa en bred förståelse för medietekniken och avancerad kunskap om utveckling av medieteknik, med särskild tonvikt på strategisk innovation, forskning och utveckling.
 • visa avancerad kunskap om metodik inom medietekniken.
Kompetens och förmågor
I slutet av kursen ska eleverna kunna:
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap för att analysera, utvärdera och hantera komplexa problem och situationer, särskilt i situationer med begränsad tillgång till information,
 • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera forskningsproblem, samt planera och utföra avancerade uppgifter inom en viss tidsram,
 • tydligt kommunicera och diskutera forskningsresultat, kunskap som skapats och alla underliggande argument för olika målgrupper, nationellt och internationellt, både skriftligt och muntligt,
 • visa färdigheter som krävs för att självständigt delta i forsknings- eller utvecklingsarbete.
Utvärderingsförmåga och strategi
I slutet av kursen ska eleverna kunna:
 • utvärdera medieteknik i relation till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska överväganden och visa medvetenhet om etiska aspekter av forskning och utveckling,
 • visa insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och ansvar relaterade till dess användning,
 • identifiera behovet av ytterligare kunskap och ta ansvar för kontinuerlig kunskapsutveckling.

Grad

Masterexamen (120 hp).

Master of Science (120 hp) i medieteknik.


För att få en magisterexamen i medieteknik måste studenter genomföra 120 högskolepoäng, varav minst 105 högskolepoäng måste ligga inom huvudtekniken i medieteknik. Detta inkluderar 30 hp av examensarbete. Alla obligatoriska kurser måste godkännas. Dessutom måste studenter ha en kandidatexamen med minst 180 hp eller motsvarande.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre