Keystone logo
University of Latvia

University of Latvia

University of Latvia

Introduktion

Handla om

Lettlands universitet grundades 1919 och är för närvarande, med sina mer än 15 000 studenter, 5 fakulteter och över 20 forskningsinstitut och oberoende studiecentra, ett av de största omfattande och ledande forskningsuniversiteten i Baltikum. Universitetet erbjuder mer än 130 statligt ackrediterade akademiska och professionella studieprogram.

Vid Lettlands universitet bedrivs forskning inom över 50 forskningsområden som representerar fyra huvudområden: humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap. Lettlands universitet ägnar stor uppmärksamhet åt utvecklingen av internationellt samarbete.

Lettlands universitet ägnar stor uppmärksamhet åt utvecklingen av internationellt samarbete för att främja sin identitet internationellt och för att stärka universitetets rykte över hela världen. Hittills har Lettlands universitet undertecknat 136 bilaterala avtal över hela världen och mer än 700 avtal med 368 institutioner i 32 europeiska länder inom ERASMUS+-programmet. Både inkommande och utgående utbytesstudenter använder ett av de tillgängliga studentmobilitetsavtalen: ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS (Aurora, AESOP, LEADER), CAMPUS EUROPAE, ISEP, bilaterala avtal och avtal mellan länder.

QS World University Ranking

I år har Lettlands universitet (UL) rankats bland de 4 % bästa universiteten i världen inom QS World University Rankings, och upptar nu 801:a–850:e plats. Inom QS WUR Ranking By Subject rankad 401:a-450:e plats.

Kvalitetsledning vid Lettlands universitet

På grund av att alla har olika förståelse för kvalitetsämnet har olika definitioner av detta begrepp uppstått över tid. Dessa definitioner täcker olika områden – från kvaliteten på produkter till organisationsledning. Inom ramen för EU:s Phare Multi-Country Programs projekt för högre utbildning "Quality Assurance in Higher Education" publicerades kvalitetssäkringshandboken för högre utbildning. Författarna till manualen erbjuder några kvalitetsuppfattningar som är mest relevanta för högre utbildning, nämligen:

1 ) Kvalitet som excellens – konceptions mål är att sträva efter att vara bäst.

2 ) Kvalitet som ”fitness to purpose” – kvalitet på något för ett specifikt ändamål.

3) Kvalitet som transformation – samtidigt som studenters mål och synsätt förändras kan universitetet variera med dem och uppnå deras behov, dvs anpassa sig.

4 ) Kvalitet som tröskel – universitetet sätter vissa normer och kriterier. Varje enhet som når eller överträffar dessa normer och kriterier anses vara av kvalitet.

5 ) Kvalitet som miniminormer - en bred definition av önskade kunskaper, färdigheter och attityder hos utexaminerade.

6 ) Kvalitet som förbättring – universitetet ska ständigt förbättras.

För att säkerställa kvalitet på alla nivåer i organisationen bör universitetet upprätta lämpliga kvalitetsledningssystem.

Prioriteringen av kvalitetssäkring inom högre utbildning anges både av europeisk lagstiftning och praxis ( Bergen communiqué - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) och av lettisk statlig lagstiftning. Dessa dokument betonar nödvändigheten av att implementera interna kvalitetssäkringssystem vid universiteten.

Kvalitetsledning och revisionsavdelning ansvarar för utveckling och implementering av kvalitetssäkringssystem i UL.

Platser

  • Riga

    Raiņa bulvāris 19, , Riga

Frågor