Blekinge Institute of Technology

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) utbildning och forskning är av mycket hög internationell standard och lärande är i fokus för studenter, lärare och forskare lika. BTH är ett erkänt universitet under regeringens kontroll. Det är det mest tydligt profilerade lärosäte i Sverige, med ett tydligt fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

BTH erbjuder utbildningar och fristående kurser i första, andra och tredje cykler. 5100 studenter läser vid BTH. Omkring 42 professorer och över 100 associerade och biträdande professorer arbetar på våra två campus.

De viktigaste skälen att studera vid BTH

  • BTH har tilldelats ECTS Label och Diploma Supplement (DS) Label 2011
  • Rankat # 6 i världen inom programvarusystem - # 1 i Europa av Journal of Systems och Software
  • BTH har utsetts till det bästa universitetet i Sverige och trea i Europa, i en hållbar utveckling, i den rapport EESD utfärdas av "Alliance for Global Sustainability".
  • Rankad # 1 bland alla svenska universitet med doktorander
  • Under de senaste fyra åren, cirka 50 av våra forskarstuderande fick doktorsexamen
  • Sverige är ett land där naturliga lyx som vidderna, frisk luft, rent vatten och vacker, orörd natur och vildmark finns i överflöd
  • Det finns ett 70-tal nationaliteter representerade på fakultetsnivå och bland studenterna på BTH. Det ger oss en verkligt internationell miljö
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Masterprogrammet I Hållbar Stadsplanering

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Karlskrona

Programmet fokuserar på två centrala teman stadsplanering och utformning av den byggda miljön i Sverige: från efterkrigstidens stadsplanering fram till 1980-talet, och hållbar stadsplanering från tidigt 1990-tal fram till idag. Det finns ett stort intresse för svenska erfarenheter av ... [+]

Masterprogram i hållbar stadsplanering \ GE av svenska erfarenheter av stadsplanering. Dessa erfarenheter är markerade med de olika kurserna i programmet, där de kontextberoende och problematiseras med målet att utveckla bland studenterna ett reflekterande och kritiskt perspektiv på planering och hållbar stadsutveckling i Sverige. Studenter är också tänkt att sätta sina nyvunna kunskaper i praktiken i olika projekt och uppdrag. Genom att integrera teori i utformningen av stadsmiljön på olika nivåer, syftar programmet till att ge studenterna en avancerad insikt och förståelse för sammanhang och komplexitet svenska stadsplanering. Lärandemål kunna visa bred kunskap om och förståelse av det tvärvetenskapliga område som fysisk planering tillhör, där samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik möts och samman till fysisk planering. kunna visa fördjupad kunskap om ämnen, discipliner och kunskapsområden som skall tillämpas för att lösa kvalificerade uppdrag och att kritiskt granska design planer och skriftliga dokument. kunna visa fördjupad kunskap om forsknings-och utvecklingsfrågor i fysisk planering. kunna visa fördjupad metodkunskap inom planering och utformning av den rumsliga miljön, samt för de uppgifter som ingår i arbets området fysisk planering. på ett reflekterande och analytiskt sätt, kunna visa förmåga att integrera kunskap från testade praktiken ämnesområden och vetenskap som är relevanta för bearbetning av komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering och utformning av den rumsliga miljön kräver förmåga att hantera och värdera situationer och frågor där information kan begränsas. kunna visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera problem relaterade till området för planering och design, till exempel sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska och estetiska frågor, och med lämpliga metoder inom dessa områden planera och genomföra kvalificerade uppgifter på en nivå som främjar utvecklingen av den professionella området för fysisk planering. kunna visa förmåga att kommunicera och argumentera kunskap och slutsatser inom området för fysisk planering med grupper och aktörer som berörs eller är inblandade i den fysiska planeringen. kunna visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom området fysisk planering baserad på beprövad praxis och tillgänglig vetenskaplig kunskap. kunna visa förmåga att ta etiska aspekter i beaktande när man arbetar med människor, institutioner, organisationer och föreningar som berörs av vetenskap och utveckling i fysisk planering. Kurser höstterminen 2014 Obligatoriska kurser: Introduktion till svenska planeringssystemet, 7,5 hp, avancerad nivå. Suburban utveckling och förändring, 7,5 hp, avancerad nivå. Hållbar stadsform, 7,5 hp, avancerad nivå. Stadslandskap Kurser vårterminen 2015 Obligatoriska kurser: Teori och metodik för forskning, 7,5 hp, avancerad nivå. Hållbar stadsplanering och design, 7,5 hp, avancerad nivå. Examensarbete (60 hp) i fysisk planering med inriktning på hållbar stadsplanering Grundläggande behörighet För att uppfylla inträdeskraven för masternivå (avancerad nivå som avancerad) studier, måste du: har tilldelats en kandidatexamen (motsvarande ett svenskt Kandidatexamen) från ett internationellt erkänt universitet. kunna visa kunskaper i engelska med hjälp av ett internationellt erkänt test, e. g. TOEFL, IELTS eller motsvarande. Kolla hemsidan för det universitet där du vill studera för mer information om språkkraven. [-]

Masterprogrammet I Maskinteknik Med Inriktning Mot Byggteknik

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Syftet med programmet är att få eleven förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avslutad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för ... [+]

Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot konstruktionsteknik Syftet med programmet är att få eleven förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avslutad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen, de omfattande moduler av virtuell och fysisk modellering, simulering och experimentell undersökning och optimering. Samordnad arbetssätt vid analys för beslutsstöd. Studenten förväntas informera sig / själv om aktuella fältet relevant forskning och väsentligt öka hans / hennes förmåga att kommunicera sin / sina egna bidrag med vetenskapliga fakta och relationer både muntligt och skriftligt med hjälp av moderna verktyg för visualisering och dokumentation. Den koordinerade arbetssättet kan i korthet beskrivas enligt: ​​Virtuella modeller för beskrivning av intressanta produktegenskaper och beteenden utvecklas, verifieras och används för simuleringar av systemets funktionalitet. Simuleringsresultatet jämförs med experimentella resultat från undersökningar på avgränsade parallellt utvecklade fysiska modeller, eller med erfarenheter från tidigare utveckling, i syfte att validera de virtuella modellerna. Samordningen innebär också att de virtuella modellerna används för att utforma goda fysikaliska modeller och mätstrategier. Denna process upprepas tills tillräcklig överenskommelse uppnås. Simulering med den virtuella modellen kan sedan användas för optimering. Om optimerings visar ett behov av ändringar som påverkar relevansen för den aktuella modellen, är hela proceduren upprepas. Mer detaljerade beskrivningar är, vid behov, gradvis till modellen under den pågående utvecklingen av den analyserade produkten. Vid utvecklingen av en helt ny produkt, finns flera iterationer krävs vanligtvis. När en ny variant av en produkt utvecklas, kan tidigare erfarenheter i stort sett återanvändas. Lärandemål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen. Efter avslutad utbildning ska studenten: - kunna formulera och validera numeriska och analytiska modeller av mekaniska system med hjälp av såväl avancerad programvara och med hjälp av starka förenklade relationer för viktiga egenskaper - kunna specificera, utföra och tolka mätningar och analys av vibrationer för roterande maskiner och andra mekaniska strukturer - kunna specificera, utföra och tolka experimentell modalanalys på mekaniska strukturer - kunna utföra simulering av mekaniska system med parametrar erhållna från numeriska modeller och / eller experiment, för exempel avseende effekt från nyttig last och / eller enkla strukturella förändringar - kunna utföra optimering av mekaniska system baserat på resultat från numeriska modeller, simuleringar och mätningar för att möta marknadens behov och dra användning av den tekniska utvecklingen - kunna samordna verksamheten och Rapporten fick resultat på ett begripligt sätt under iakttagande av allmänna regler och praxis för vetenskapligt skrivande - förstå effekter på samhället och miljön i den studerandes egen verksamhet Leveranssätt Programmet utgörs av i huvudsak obligatoriska kurser som bygger på varandra i en given ordning. Endast en av de avslutande kurserna väljs beroende på förväntad specialisering av följande examensarbetet. Den avsedda studiegången för programmet åskådliggörs nedan, följt av en kort beskrivning av obligatoriska kurser och valbara kurser. Mer detaljerade beskrivningar finns i respektive kursplan. Utbildningen går igenom kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan innebära att utbudet av kurser som erbjuds och placering av kurser i tiden förändras. Förutsättningar För tillträde till utbildningsprogrammet, kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik krävs, helst med inriktning mot strukturmekanik. En examen skall innehålla matematik inklusive matris algebra, flervariabelanalys och transformteori, grundläggande mekanik och programmering. Kravet på engelska är Engelska B. Urval För program på avancerad nivå, är särskilt urval tillämpas. Det särskilda urvalet innebär att en eller flera urvalskriterier vägs samman enligt en metod som resulterar i en taxa. Metod 12: särskilt urval för mastersprogram inom området teknik. Urval steg: Akademisk examen - Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare högskoleutbildning är för inriktningen av programmet tillämpas. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1. TOEFL - Slutligen den sökandes TOEFL är standardiserad; respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL / IELTS-nivåer får tariffen 1. Dessa tre värden läggs till ett samlat in tariff som kan variera mellan 0-3. Behöriga sökande med lika meriter: Om två eller flera sökande till ett första - och avancerad nivå alternativt har samma taxa, finns massor dras. [-]

Masterprogrammet I Strategiskt Ledarskap För Hållbarhet

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Karlskrona

Programmet sträcker sig över två terminer och koncentrerar sig på två integrerade teman. Den första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt omdömet modell (ramverk) för att systematiskt arbeta mot ett attraktivt och hållbart samhälle (strategic. .. [+]

Masterprogrammet i Strategiskt ledarskap för hållbarhet Samhället inom biosfären är till sin natur ett mycket komplext system. För att nå framgång i detta system, dvs ett hållbart samhälle, krävs kunskap om hur framgång definieras och hur det kan uppnås. På grundval av en grundläggande vision om ett hållbart samhälle, kan man genom "backcasting" formulera en strategi för att nå det önskade målet. Programmet sträcker sig över två terminer och koncentrerar sig på två integrerade teman. Den första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt omdömet modell (ramverk) för att systematiskt arbeta mot ett attraktivt och hållbart samhälle (strategisk hållbar utveckling). Detta är en universell modell som kan användas för att arbeta med hållbar utveckling inom många olika områden globalt, nationellt, i företag, i kommuner, i hela samhällen och på det individuella planet. Denna modell ger en systematisk metod för: analys av den nuvarande, visualisering av lösningar, att finna strategier för att nå hållbara lösningar, välja och utveckla allmänna och kompletterande verktyg för att utveckla indikatorer för en hållbar utveckling. Det andra temat i utbildningen består av koncept relaterade till organisatoriskt lärande och ledarskap. Dessa koncept utvecklas genom studier av hur olika grupper av människor (till exempel organisationer och samhällen) kan använda det ramverk som beskrivs ovan för att identifiera strategier för att nå hållbarhet. Ovanstående aspekter och koncept kommer inte bara att beskrivas teoretiskt utan även praktiseras under programmet. Utöver detta kommer studenterna att finna nya vägar till kunskap genom att använda ramverket. Lärandemål Syftet med utbildningen uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen. Efter avslutad utbildning ska studenten: - ha kunskap om och kunna tillämpa det ramverk för hållbar utveckling som lärs ut i kurserna i programmet. - Ha utvecklat ledarskapsförmåga och förmåga att informera och förklara genom en ökad medvetenhet om organisatoriskt och personligt lärande. - Ha utvecklat hans / hennes presentation, lättnader och coachning. - Kunna tillämpa de två teman i programmet i olika situationer för att analysera problem, skapa lösningar och välja eller utveckla kompletterande verktyg och begrepp. Genom att hjälpa eleverna att nå dessa mål, kommer programmet att bidra till att skapa ett världsomspännande nätverk av professionella aktörer inom strategiskt hållbar utveckling. Leveranssätt Genomförandet av utbildningen följer den "icke-linjär approach". Det innebär att de fem systemnivåer som programmet är uppbyggt kring och som bygger på principer för organisatoriskt lärande kommer att presenteras under den första dagen av programmet. En successiv fördjupning av dessa kommer sedan att ske under de följande 4 ½ månader. Detta leder till en inlärningsmetod som programmet fortskrider. De avslutande 4 ½ månaderna av programmet kommer att i första hand ägnas åt ett examensarbete där studenterna i mindre grupper får möjlighet att tillämpa sina kunskaper om ramverket i ett riktigt företag, i en organisation eller ett annat projekt. Denna icke-linjära metoden ger också en viss möjlighet till anpassning av hur kurserna genomförs genom en kontinuerlig dialog med studenterna. Eftersom programmet fortskrider, kommer studenterna att få möjlighet att specialisera sig på alla nivåer i ramen, medan en anslutning av hur de fem nivåerna är förbundna med varandra kommer att diskuteras. Omfattande grupparbeten och lärande i grupp kommer att uppmuntras. Inlärning sker primärt genom tillämpning av koncept istället för genom traditionella föreläsningar. Genom detta arbetssätt får studenterna uppmanas att ömsesidigt utbyta kunskap och erfarenheter med varandra, vilket också är en del av bedömningen av studenternas prestationer. Enkelt uttryckt, kommer starka karaktärsdrag såsom optimism och kreativitet vara öppet uppmuntras som en grundläggande aspekt i utvecklingen av ledarskapet. Programmet kommer att använda följande metoder för lärande: - Inledande föreläsningar - som omfattar föreläsningar, break-out grupper och informella inblickar och diskussioner om koncept och deras användningsområden. - Både självorganiserade och strukturerade grupparbeten och rollspel. - Självstudier - eLearning och recensioner av relevant material. - Tillsyn och workshops. - Studenterna lär varandra och utvärderar varandra. Studenterna tar både obligatoriska och valbara kurser som är listade nedan. Programmet är indelat i fyra läsperioder med samma längd. De två första studieperioderna innehåller kurser, varav den andra perioden innehåller även valbara kurser, och de två sista studieperioderna ett examensarbete. Urval Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga positioner för aktuell programstart, görs ett urval. Detta görs på följande sätt: METOD 9 Magisterprogrammet i Strategiskt ledarskap för hållbarhet ALLMÄN Denna metod avser att bedöma sökandes motivation och förutsättningar för studier på programmet "Strategiskt ledarskap för hållbarhet". URVALSKRITERIER - Curriculum Vitae - En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (maximalt 5 sidor, teckenstorlek 12, dubbelt radavstånd) - 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som är bekant med den sökandes förmåga och kompetens) - Högskolebetyg SPECIFIKATION AV URVALSKRITERIER Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende: - Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier - Relevans hos examen (och de kurser som ingår) för vetenskapligt baserade studier på magisternivå i strategisk hållbar utveckling - Relevant yrkeserfarenhet - Dokumenterad intresse för "Strategiskt ledarskap för hållbarhet" (t.ex. genom val av arbete, volontärarbete, andra samhällstjänster eller på annat sätt) [-]

MSc

Civilingenjörsprogrammet I Datavetenskap (120 Hp)

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Vår Master i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser fokuserar på frågor som är nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet till ... [+]

Masterprogram i Datavetenskap (120 hp) Idag Datavetenskap är ett stort område, inklusive ämnen som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nät-teknik. Under de femtio år som datavetenskapen har existerat har det kommit alltför definieras som teknik i vår tid. Datorer är integrerade i många delar av vårt samhälle och vetenskapliga området fortsätter att utvecklas i en häpnadsväckande takt. Ny teknik är ständigt ständigt introduceras och befintliga bli föråldrade. Vår Master i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser fokuserar på frågor som är nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet att skriva examensarbete, som måste baseras på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter studenten har erhållit magisterexamen studenten är då väl förberedd för arbete inom industrin samt att göra vetenskaplig karriär på universitetet. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på vilken typ av laborationer de utförs antingen individuellt och i grupp. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Lärandemål Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning skall studenten: Ha förståelse för problem, teorier och utmaningar inom dator vetenskap. Har bred förståelse för metoder och tekniker inom dator vetenskap. Har djupa kunskaper om metoder för delar av datavetenskapliga området. Har förmågan att behärska tekniker inom datavetenskap. Har förmågan att välja och anpassa metoder beroende på problemet presenteras. Har förmågan att utföra vetenskapligt arbete efter forskning principer. Har förmågan att individuellt kunna bidra till forskning projekt. Kunna lösa problem med ett vetenskapligt förhållningssätt. Ha förmåga att kritiskt granska problem och förslag till lösningar. Har förmågan att reflektera över etiska och sociala aspekter av dator vetenskap. Leveranssätt Studenterna förväntas studera heltid under två läsår. Kurserna är på campus och på engelska. Av de 120 poäng som krävs för examen, är inte mer än 30 hp får komma från grundnivå. Målen för programmet uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningen utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utveckling. Förutsättningar Kandidatexamen - tre år (180 svenska högskolepoäng, 180 hp) studier i naturvetenskap eller teknik i en aspekt av datoranvändning, t ex: är datavetenskap, programvaruteknik, informationssystem eller datorteknik krävs. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B. [-]

Civilingenjörsprogrammet I Elektroteknik Med Inriktning Mot Telekommunikationssystem

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Syftet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffas och ha ett nära samarbete med forskare inom området telekommunikation och kommer att få en grundlig förståelse i. .. [+]

Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem (120 hp)

Syftet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffas och ha ett nära samarbete med forskare inom området telekommunikation och kommer att få en grundlig förståelse inom detta område. Efter avslutade studier ska studenten kunna tillämpa kunskaperna i en rad situationer för en analys av problem och skapa lösningar. Studenten kommer att kunna välja, designa och tillämpa en rad kostnadsfria och sammanhållande verktyg och begrepp inom området. Under studierna program studenten förvärvar förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder och den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikation och datornätverk. Studenten ska också få kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem i samband med mobil-och bredbandskommunikation, inklusive säkerhet. Studierna kommer i huvudsak att utföras på campus för att göra det möjligt för studenterna att arbeta nära forskarna. Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och studenten kommer att arbeta både självständigt och integrera in att laget också. Programmet kommer att avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som normalt kommer att ske i nära samarbete med industrin och / eller forskningsprojekt. För att få magisterexamen har en student att slutföra 90 poäng (1,5 år) kurser plus 30 poäng (0,5 år) examensarbete, totalt 2 år. En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Programmet bygger på att studenten har en kandidatexamen inom området för antingen elektroteknik eller datateknik. För ytterligare information, se Utbildningsplanen för programmet.... [-]


Civilingenjörsprogrammet I Programvaruteknik (120 Hp)

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Programmet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger som programvaruverkstadsindustrin en bred och täcker mer avancerade ämnen för närvarande är i behov av. Dessutom säkra en generell grund för ... [+]

Civilingenjörsprogrammet i programvaruteknik (120 hp) Software har blivit en allt viktigare del i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en förändring i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar. Detta ökar behovet av att utveckla mjukvara baserad på rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget. Masterprogram i programvaruteknik är utformad för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela utvecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och utvecklingsperspektiv. Programmet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger som programvaruverkstadsindustrin en bred och täcker mer avancerade ämnen för närvarande är i behov av. Dessutom säkra en generell grund för alla studenter. De valbara kurserna ger studenterna möjlighet att specialisera sig på vissa perspektiv och på så sätt bidrar till att öka deras attraktivitet för framtida arbetsgivare på ett sätt som studenten väljer. Alla kurser är utformade för att erbjuda en mix av senaste praxis och senaste rön. Detta förstärks ytterligare av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursämnen. Undervisningen bedrivs av proffs som har omfattande kontakter inom industrin och många av dem är också aktiva i en forskargrupp inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt erkänd inom området och medlemmar i gruppen har vunnit flera prestigefyllda utmärkelser genom åren. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Lärandemål Efter avslutad utbildning ska studenten: Ha förståelse för problem, teorier och utmaningar inom storskalig programutveckling. Ha breda överenskommelser för metoder inom programvaruteknik. Har djupa metod kunskaper inom delar av programvaruteknik. Har nödvändig kompetens för att anpassa tillgängliga metoder för det aktuella problemet. Ha förmåga att identifiera styrkor och svagheter inom metoder, resultat samt förbereda förbättringsförslag. Har förmågan att leda utredningar med hjälp av lämpliga vetenskapliga metoder. Ha förmåga att kritiskt granska problem, lösningar och resultat. Har förmågan att ta ett vetenskapligt förhållningssätt till det arbete som utförs. Har förmågan att reflektera över etiska och sociala aspekter i Software Engineering. Leveranssätt Studenterna förväntas studera heltid under två läsår. Kurserna är på campus och på engelska. Av de 120 poäng som krävs för examen, är inte mer än 30 hp får komma från grundnivå. Målen för programmet uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningen utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utveckling. Förutsättningar De inträdeskraven för masterprogrammet är en kandidatexamen - tre år (180 högskolepoäng) för studier av programvaruteknik, eller en kandidatexamen i datavetenskap. Avslutade högskolestudier om 90 högskolepoäng som klassificeras inom ämnet programvaruteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B. Urval METOD 12 Masterprogram i Ingenjörs ALLMÄN Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen, bland annat i elektroteknik, datavetenskap och programvaruteknik. URVALSKRITERIER Tidigare högskoleutbildning och engelska. SPECIFIKATION AV URVALSKRITERIER Det första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet är att specialisering av det program som ansökan avser. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1. Slutligen är den sökandes TOEFL-och IELTS-nivåer i engelska standardiseras till en tariff mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för kvalet och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL / IELTS-test får meritvärdet 1. Dessa två värden läggs samman till en total taxa som kan variera mellan 0 och 2. HÖGSTA MERITVÄRDE Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan. Arbetsmetod Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande behörighet för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats, kommer lottning. [-]

Kontakt
Besöksadress
Blekinge Institute of Technology
Karlskrona, SE-371 79 SE