Blekinge Institute of Technology

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) utbildning och forskning är av mycket hög internationell standard och lärande är i fokus för studenter, lärare och forskare lika. BTH är ett erkänt universitet under regeringens kontroll. Det är det mest tydligt profilerade lärosäte i Sverige, med ett tydligt fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

BTH erbjuder utbildningar och fristående kurser i första, andra och tredje cykler. 5100 studenter läser vid BTH. Omkring 42 professorer och över 100 associerade och biträdande professorer arbetar på våra två campus.

De viktigaste skälen att studera vid BTH

BTH har tilldelats ECTS Label och Diploma Supplement (DS) Label 2011 Rankat # 6 i världen inom programvarusystem - # 1 i Europa av Journal of Systems och Software BTH har utsetts till det bästa universitetet i Sverige och trea i Europa, i en hållbar utveckling, i den rapport EESD utfärdas av "Alliance for Global Sustainability". Rankad # 1 bland alla svenska universitet med doktorander Under de senaste fyra åren, cirka 50 av våra forskarstuderande fick doktorsexamen Sverige är ett land där naturliga lyx som vidderna, frisk luft, rent vatten och vacker, orörd natur och vildmark finns i överflöd Det finns ett 70-tal nationaliteter representerade på fakultetsnivå och bland studenterna på BTH. Det ger oss en verkligt internationell miljö
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Masterprogrammet I Hållbar Stadsplanering

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Karlskrona

Programmet fokuserar på två centrala teman stadsplanering och utformning av den byggda miljön i Sverige: från efterkrigstidens stadsplanering fram till 1980-talet, och hållbar stadsplanering från tidigt 1990-tal fram till idag. Det finns ett stort intresse för svenska erfarenheter av ... [+]

Masterprogram i hållbar stadsplanering \ GE av svenska erfarenheter av stadsplanering. Dessa erfarenheter är markerade med de olika kurserna i programmet, där de kontextberoende och problematiseras med målet att utveckla bland studenterna ett reflekterande och kritiskt perspektiv på planering och hållbar stadsutveckling i Sverige. Studenter är också tänkt att sätta sina nyvunna kunskaper i praktiken i olika projekt och uppdrag. Genom att integrera teori i utformningen av stadsmiljön på olika nivåer, syftar programmet till att ge studenterna en avancerad insikt och förståelse för sammanhang och komplexitet svenska stadsplanering. Lärandemål kunna visa bred kunskap om och förståelse av det tvärvetenskapliga område som fysisk planering tillhör, där samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik möts och samman till fysisk planering. kunna visa fördjupad kunskap om ämnen, discipliner och kunskapsområden som skall tillämpas för att lösa kvalificerade uppdrag och att kritiskt granska design planer och skriftliga dokument. kunna visa fördjupad kunskap om forsknings-och utvecklingsfrågor i fysisk planering. kunna visa fördjupad metodkunskap inom planering och utformning av den rumsliga miljön, samt för de uppgifter som ingår i arbets området fysisk planering. på ett reflekterande och analytiskt sätt, kunna visa förmåga att integrera kunskap från testade praktiken ämnesområden och vetenskap som är relevanta för bearbetning av komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering och utformning av den rumsliga miljön kräver förmåga att hantera och värdera situationer och frågor där information kan begränsas. kunna visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera problem relaterade till området för planering och design, till exempel sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska och estetiska frågor,... [-]

Masterprogrammet I Maskinteknik Med Inriktning Mot Byggteknik

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Syftet med programmet är att få eleven förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avslutad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för ... [+]

Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot konstruktionsteknik Syftet med programmet är att få eleven förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avslutad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen, de omfattande moduler av virtuell och fysisk modellering, simulering och experimentell undersökning och optimering. Samordnad arbetssätt vid analys för beslutsstöd. Studenten förväntas informera sig / själv om aktuella fältet relevant forskning och väsentligt öka hans / hennes förmåga att kommunicera sin / sina egna bidrag med vetenskapliga fakta och relationer både muntligt och skriftligt med hjälp av moderna verktyg för visualisering och dokumentation. Den koordinerade arbetssättet kan i korthet beskrivas enligt: ​​Virtuella modeller för beskrivning av intressanta produktegenskaper och beteenden utvecklas, verifieras och används för simuleringar av systemets funktionalitet. Simuleringsresultatet jämförs med experimentella resultat från undersökningar på avgränsade parallellt utvecklade fysiska modeller, eller med erfarenheter från tidigare utveckling, i syfte att validera de virtuella modellerna. Samordningen innebär också att de virtuella modellerna används för att utforma goda fysikaliska modeller och mätstrategier. Denna process upprepas tills tillräcklig överenskommelse uppnås. Simulering med den virtuella modellen kan sedan användas för optimering. Om optimerings visar ett behov av ändringar som påverkar relevansen för den aktuella modellen, är hela proceduren upprepas. Mer detaljerade beskrivningar är, vid behov, gradvis till modellen under den pågående utvecklingen av den analyserade produkten. Vid utvecklingen av en helt ny produkt, finns flera iterationer krävs vanligtvis. När en ny variant av en produkt utvecklas, kan tidigare erfarenheter i... [-]

Masterprogrammet I Strategiskt Ledarskap För Hållbarhet

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Karlskrona

Programmet sträcker sig över två terminer och koncentrerar sig på två integrerade teman. Den första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt omdömet modell (ramverk) för att systematiskt arbeta mot ett attraktivt och hållbart samhälle (strategic. .. [+]

Masterprogrammet i Strategiskt ledarskap för hållbarhet Samhället inom biosfären är till sin natur ett mycket komplext system. För att nå framgång i detta system, dvs ett hållbart samhälle, krävs kunskap om hur framgång definieras och hur det kan uppnås. På grundval av en grundläggande vision om ett hållbart samhälle, kan man genom "backcasting" formulera en strategi för att nå det önskade målet. Programmet sträcker sig över två terminer och koncentrerar sig på två integrerade teman. Den första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt omdömet modell (ramverk) för att systematiskt arbeta mot ett attraktivt och hållbart samhälle (strategisk hållbar utveckling). Detta är en universell modell som kan användas för att arbeta med hållbar utveckling inom många olika områden globalt, nationellt, i företag, i kommuner, i hela samhällen och på det individuella planet. Denna modell ger en systematisk metod för: analys av den nuvarande, visualisering av lösningar, att finna strategier för att nå hållbara lösningar, välja och utveckla allmänna och kompletterande verktyg för att utveckla indikatorer för en hållbar utveckling. Det andra temat i utbildningen består av koncept relaterade till organisatoriskt lärande och ledarskap. Dessa koncept utvecklas genom studier av hur olika grupper av människor (till exempel organisationer och samhällen) kan använda det ramverk som beskrivs ovan för att identifiera strategier för att nå hållbarhet. Ovanstående aspekter och koncept kommer inte bara att beskrivas teoretiskt utan även praktiseras under programmet. Utöver detta kommer studenterna att finna nya vägar till kunskap genom att använda ramverket. Lärandemål Syftet med utbildningen uppnås... [-]

MSc

Civilingenjörsprogrammet I Datavetenskap (120 Hp)

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Vår Master i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser fokuserar på frågor som är nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet till ... [+]

Masterprogram i Datavetenskap (120 hp) Idag Datavetenskap är ett stort område, inklusive ämnen som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nät-teknik. Under de femtio år som datavetenskapen har existerat har det kommit alltför definieras som teknik i vår tid. Datorer är integrerade i många delar av vårt samhälle och vetenskapliga området fortsätter att utvecklas i en häpnadsväckande takt. Ny teknik är ständigt ständigt introduceras och befintliga bli föråldrade. Vår Master i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser fokuserar på frågor som är nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet att skriva examensarbete, som måste baseras på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter studenten har erhållit magisterexamen studenten är då väl förberedd för arbete inom industrin samt att göra vetenskaplig karriär på universitetet. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på vilken typ av laborationer de utförs antingen individuellt och i grupp. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Lärandemål Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning skall studenten: Ha förståelse för problem, teorier och utmaningar inom dator vetenskap. Har bred förståelse för metoder och tekniker inom dator vetenskap. Har djupa kunskaper om metoder för delar av datavetenskapliga området. Har förmågan att behärska tekniker inom datavetenskap. Har förmågan att välja och anpassa metoder beroende på problemet presenteras. Har förmågan att utföra vetenskapligt arbete efter forskning principer. Har förmågan att individuellt kunna bidra... [-]

Civilingenjörsprogrammet I Elektroteknik Med Inriktning Mot Telekommunikationssystem

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Syftet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffas och ha ett nära samarbete med forskare inom området telekommunikation och kommer att få en grundlig förståelse i. .. [+]

Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem (120 hp)

Syftet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffas och ha ett nära samarbete med forskare inom området telekommunikation och kommer att få en grundlig förståelse inom detta område. Efter avslutade studier ska studenten kunna tillämpa kunskaperna i en rad situationer för en analys av problem och skapa lösningar. Studenten kommer att kunna välja, designa och tillämpa en rad kostnadsfria och sammanhållande verktyg och begrepp inom området. Under studierna program studenten förvärvar förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder och den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikation och datornätverk. Studenten ska också få kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem i samband med mobil-och bredbandskommunikation, inklusive säkerhet. Studierna kommer i huvudsak att utföras på campus för att göra det möjligt för studenterna att arbeta nära forskarna. Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och studenten kommer att arbeta både självständigt och integrera in att laget också. Programmet kommer att avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som normalt kommer att ske i nära samarbete med industrin och / eller forskningsprojekt. För att få magisterexamen har en student att slutföra 90 poäng (1,5 år) kurser plus 30 poäng (0,5 år) examensarbete, totalt 2 år. En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Programmet bygger på att studenten har en kandidatexamen inom området för antingen elektroteknik eller datateknik. För... [-]


Civilingenjörsprogrammet I Programvaruteknik (120 Hp)

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Programmet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger som programvaruverkstadsindustrin en bred och täcker mer avancerade ämnen för närvarande är i behov av. Dessutom säkra en generell grund för ... [+]

Civilingenjörsprogrammet i programvaruteknik (120 hp) Software har blivit en allt viktigare del i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en förändring i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar. Detta ökar behovet av att utveckla mjukvara baserad på rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget. Masterprogram i programvaruteknik är utformad för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela utvecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och utvecklingsperspektiv. Programmet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger som programvaruverkstadsindustrin en bred och täcker mer avancerade ämnen för närvarande är i behov av. Dessutom säkra en generell grund för alla studenter. De valbara kurserna ger studenterna möjlighet att specialisera sig på vissa perspektiv och på så sätt bidrar till att öka deras attraktivitet för framtida arbetsgivare på ett sätt som studenten väljer. Alla kurser är utformade för att erbjuda en mix av senaste praxis och senaste rön. Detta förstärks ytterligare av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursämnen. Undervisningen bedrivs av proffs som har omfattande kontakter inom industrin och många av dem är också aktiva i en forskargrupp inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt erkänd inom området och medlemmar i gruppen har vunnit flera prestigefyllda utmärkelser genom åren. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Lärandemål Efter avslutad utbildning ska studenten: Ha förståelse för problem, teorier och utmaningar inom storskalig programutveckling. Ha breda överenskommelser... [-]

Kontakt
Besöksadress
Blekinge Institute of Technology
Karlskrona, SE-371 79 SE